Stichting Cascade – www.stichtingcascade.nl

Ontwerp zonder titel (9)

Stichting Cascade

Aanvraag & Voortgang

Aanvraag

Een aanvraag kan gedaan worden via het formulier op de website. Na ontvangst van de aanvraag wordt er binnen twee weken per mail gereageerd. In die reactie staat vermeld wanneer de eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden. In die vergadering valt de beslissing of het project wel/niet gehonoreerd wordt. Eventueel wordt er een bezoek gepland om meer informatie te verkrijgen over het project.

Een aanvraag moet bestaan uit:

  • Een korte omschrijving van de organisatie
  • Een goed uitgewerkt projectplan waarin de doelstellingen, de omvang van de aanvraag en de wijze van uitvoering wordt beschreven
  • De laatste jaarrekening en jaarverslag van de organisatie die de aanvraag doet
  • Een gedetailleerde begroting van het project

We onderscheiden twee typen toekenningen:


A. Eenmalige giften aan een concreet project.
B. Projectgiften met een langere looptijd.


Voor projecten met een langere looptijd geldt dat we in principe een maximale looptijd van vijf jaar afspreken. In het derde jaar kan het bestuur besluiten om deze periode van 5 jaar te verlengen.


We beperken de toezegging tot de periode van een jaar. Voor elk nieuw jaar dient de organisatie een verantwoording over het afgelopen jaar en een begroting voor het komende jaar in. Op basis hiervan bepalen we of we de volgende bijdrage daadwerkelijk betalen.


De financiering van een project bevestigen we schriftelijk. In deze bevestiging staan in ieder geval het doel en de looptijd van het project en de bijdrage die we jaarlijks toekennen. Ook staan er belangrijke voorwaarden in, dit zijn:


  • De organisatie heeft een jaarlijkse verantwoordingsplicht. Concreet: een financiĆ«le verantwoording van de bestede gelden en een begroting voor het lopende jaar.
  • De gelden moeten daadwerkelijk worden uitgegeven aan het project. Ze mogen niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld het vormen van voorzieningen.
  • Een nieuwe jaarlijkse termijn wordt betaald als is vastgesteld dat financiĆ«le verantwoording is afgelegd en dat de gelden binnen de gemaakte afspraken zijn besteed.
  • We verstrekken de giften in het eerste jaar op basis van de begroting. In het tweede jaar doen we dit op basis van de verantwoording van het eerste jaar. Niet uitgegeven gelden worden verrekend.
  • Jaarlijks vindt een evaluatiegesprek tussen de stichting en de organisatie plaats.

In dit gesprek wordt inhoudelijke informatie gevraagd over het project. Het bestuur kan afwijken van deze regeling, als dit goed gemotiveerd is.